VERTALING

Professionele Duitse vertaling

Een kwaliteitsvertaling is een vertaling die niet als zodanig wordt herkend. Gespecialiseerd in vertalingen en lectoraat/correctie van vertalingen Nederlands-Duits en Duits-Nederlands (Belgisch-Nederlands, Vlaams) bestrijk ik een veelomvattende bandbreedte van de meest uiteenlopende werkzaamheden op tekstgebied.

Beëdigde vertaling door beëdigd vertaler

Als door de rechtbank beëdigd vertaler voor de Duitse en Nederlandse taal kan ik u ook beëdigde vertalingen van documenten uit Nederland, België of Duitsland aanbieden. Slechts relatief weinig aanbieders van vertaaldiensten zijn daartoe bevoegd, dit vanwege de strenge voorwaarden die daarvoor gelden.

Vertalingen door vakkundige vertaler

Mijn vakgebieden zijn recht, bestuur, economie, administratie en handel. Daarnaast bied ik ook vertalingen aan voor andere toepassingsgebieden zoals techniek, toerisme en marketing en voor andere taalcombinaties. Een vrijblijvende aanvraag kan per contactformulier of per mail aan info@pyritz.de.

Ik garandeer u hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een adequate levering van vertalingen, waaronder de volgende:

• aanbestedingsdocumenten • montagevoorschriften
• aanklacht, eis • notariële akte
• aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden • notulen
• akte van erkenning, akte van geboorte • offerte
• akte van inschrijving, akte van levering • officieel document, jurische tekst
• arbeidsovereenkomst • ongevalsrapport
• arrest, arrestatiebevel • oprichtingsakte, akte van oprichting b.v. / n.v.
• belastingaanslag, jaaropgaaf • overlijdensakte
• beschikking, beslissing • paspoort, identiteitsbewijs
• bekeuring, boete • pensioenoverzicht
• beschikking Immigratie- en Naturalisatiedienst • persbericht
• certificaat, cijferlijst, cijferoverzicht • privacyverklaring, AVG
• contract, overeenkomst • proces-verbaal aangifte, proces-verbaal van verhoor
• dagvaarding, kennisgeving • rijbewijs, kentekenbewijs
• diploma, diplomagetuigschrift, diplomasupplement • salarisspecificatie, salarisstrook
• echtscheidingsconvenant, echtscheidingsvonnis • statuten, statutenwijziging
• gebruikershandleiding, gebruiksaanwijzing • technische documentatie
• gerechtelijk vonnis • tewerkstellingsattest
• getuigschrift van woonst, resultatenlijst • testament, uitspraak
• handleiding, huishoudelijk reglement • uittreksel handelsregister
• huurcontract, huurovereenkomst, verhuurovereenkomst • uittreksel Justitiële Documentatie
• huwelijksakte, huwelijksvoorwaarden, trouwakte • veiligheidsvoorschriften
• jaaropgaaf, aanslag • vennootschapsakte
• keuringsrapport, kentekenbewijs • verklaring omtrent het gedrag, verklaring van erfrecht
• koopovereenkomst, pachtovereenkomst • verzekeringsvoorwaarden
• krantenartikel • volmacht, voorschriften
• kwalificatiegetuigschrift, kwaliteitshandboek • vonnnis, vordering
• leveringsvoorwaarden • werkgeversverklaring, wetstekst
• loonstrook • zakelijke correspondentie
• milieurapportage • etc., etc. (op aanvraag)

                       

 

Wat is nu precies een juridisch vertaler of een vakvertaler of een vertaler van officiële documenten?

Vakvertalers Vakvertalers vertalen vakteksten en zijn in de regel gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden. Zij zijn in staat om zich op grond van hun brede vakkennis binnen korte tijd in te werken in specialistische onderwerpen.
Juridische vertalers Juridische vertalers zijn vertalers van teksten op juridisch gebied. Naast de vereiste talenkennis en het vermogen om gecompliceerde teksten te analyseren beschikken zij over een brede juridische kennis van de rechtssystemen in beide taalgebieden.
Vertalers van officiële documenten Door de rechtbank beëdigde vertalers van officiële documenten bevestigen schriftelijk de juistheid en volledigheid van geautoriseerde vertalingen. Deze zogenaamde gewaarmerkte vertalingen met een schriftelijke verklaring van waarmerking zijn bijvoorbeeld vereist bij gerechtelijke stukken en officiële documenten in het internationale juridisch verkeer en bij het overleggen van stukken aan autoriteiten. Beëdigde vertalers zijn verplicht tot geheimhouding en onpartijdigheid.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier

Pyritz © 2014